Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K01605a
Title caption: Confessio, Českých Bratří
Title: [Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM. ... ANNO MDLXXIIII. [= 1574]. ...
Title page transcription:
[Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM.    »»
[Předtitul:] CONFESSIO FRATRVM BOHEMICORVM. ... ANNO MDLXXIIII. [= 1574]. [Na str. 3] Počet z wjry a z včenj y náboženstwj Křesťanského / neygasněgssjmu / a neymocněgssjmu / Řjmskému / V herskému / a Českému eč. Králi Ferdy nandowi [!]: od Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého / kteřjž se čistého v čenj [!] w Gednotě Bratrské přidržegj w Wj dni Léta 1535. xiiij: [=14] dne Listopadu podaný eč: a potom nepřemože nému Cýsaři Maximiliá nowi [!] II. eč. též neygasněgssj mu Králi Polskému eč. Zygmundowi Augusto wi. Znowu přehlédnutý Léta 1574. Přidáno gest také nazad y některých zna menitých mužů / o této Conffessj saud a swě dectwj / z Latiny do Česstiny přeložené. ... (1574).   ««
Publisher details: [Ivančice : Bratrská tiskárna], 1574
Extent:
310 - [II] str. ; 8°
Foreword author:
Printer:
Other author:
Recipient:
Místo vydání:
Includes:
Na str. 5: Předmľuwa k ... Čtenáři ... [str. 47] ... Starssj, služebnjcy a kněžj Gednoty Bratrské / čisté swatého Ewangelium včenj w Čechách, w Morawě y w Polsstě, kážjcý ... -- Na str. 47: ... Čechowé w Traktátu | gehož tytul: O welebné Swátosti. ... -- Na str. 48: Předmľuwa Panůw a Rytjřstwa Králowstwj Českého eč. Kte řjž sau z Gednoty Bratrské. ... -- Na str. 53: Summa vče nj a Náboženstwj Kře sťanského | kteréž se od Včitelů a Kněžj nassich, w slawném králowstwj Českém, a Mar krabstwj Morawském, y ginde. gednomyslně odstarodáwna před kľádá | předně geho miľosti Králow ské, potom wssem pobožným a prawým Křesťanům, wewssj vpřjmnosti a sprostnosti w njže poľožených artykuljch wyda ná. -- Na str. 272: ... FINIS CONFESSIONIS HVSSITARVM. -- Na str. 273: Saud a swědectwj některých pobožných a wysoce včených mužůw | o této Konffessý. Předmľuwa Doktora Martina Luthera. ... -- Na str. 281: ... Benessowi Baworyňskému eč. y giným Bra třjm Waľdenským w Čechách | ... [str. 284] ... Dán w třetj Neděli po Welikonocy [=18. dubna] Léta 1535. Martin Luther Doktor. -- Na str. 284: ... Benessowi | [Bavoryňskému] y giným Bratřjm Waľdenským w Čechách. ... [str. 286] ... Dán w Witemberce. Léta 1535. Filip Melanchton. -- Na str. 287: ... Janowi Augusto wi, sľowa Božjho kazateli, me zy Bratřjmi w Ljtomyssli | ... [str. 288] ... Dán we Čtwrtek po S. Frantissku [=5. října] Léta 1542. ... Martin Luther D. -- Na str. 289: z Listu Martina Bu cera k Bratřjm | Léta 1540. ... -- Na str. 290.: z Listu Fabricia Ca pitona k Bratřjm, téhož léta. ... z Knih Bucerowých gichž tytul gest | Psánj dwoge pro ti Latomowi eč. w kapitole | o Mocy Cýrkwe. ...
Na str. 293: Z obssjrného listu Doktora Wolffganga Musskula w Bernenské obcy včitele | k Polským Zborům psaného měsýce Vnora Léta Páně 1556. ... -- Na str. 296: Předmľuwa ... Pawľa Wergeria | někdy Biskupa Justynopolitánského we Wľassjch k tomu y Legáta Papežského | kterauž včiniľ na Conffessj Bratrskau | když gi zno wu w Latjnském Gazyku w Tubingu wytisk nauti daľ. ... [str. 300] ... W Tubingu prwnjho dne Srpna měsýce. Léta 1557. -- Na str. 301: ... Starssjm Cýrkwe Českých Bratřj | Ewangelium Krystowa w Čechách Morawě a w Polsstě včitelům | ... [str. 310] ... Dán w Witemberce, viij dne mě sýce Vnora [=8. února]. Léta 1573. Děkan, Starssj s pomo cnjky, a Pjsma swatého včiteli, w Kolegi Witemberské ... -- Na str. 311 citát z bible.
Topics:
Genre:
Subjects: »»
References:
Index;1770: Index, str. 31, 32, 105.
Jungmann;1849: Jungmann, Příd. 39.
Müller;1922-31: Müller J. T.: Geschichte der Böhmischen Brüder III., str. 420.
Bohatcová;1981: Bohatcová, M.: Nález dalších litomyšlských tisků z počátku 16. století. ČNM ř. hist. 150, 1981, str. 138-152.
Links:
Catalog link: www
Exemplars:
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. 32.535-32.536 (neúpl., chybí úvodní složka A a fol. B 1, dále již kompletní)
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. ST1-0050.668
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 K 8691
»»
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. 32.535-32.536 (neúpl., chybí úvodní složka A a fol. B 1, dále již kompletní)
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. ST1-0050.668
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 K 8691
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 24 F 6
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. Dušek 60 neúpl. (bez str. 1-4, 311, tento exemplář byl dříve majetkem NK Praha srv. rukopisný Thámův katalog sign. IX B 20, fol. 54b)
Knihovna Husova domu (Praha, Česko) -- sign. Deposit. T. neúpl. (bez fol. A 1, KHD je dnes součástí Sbírky rukopisů a starých tisků Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické v Praze)
Biblioteka Uniwersytecka (Vratislav, Polsko) -- sign. 300.769
««
Permanent link:
Item Description:
Od dalších vydání z r. 1574 (K01603, K01604, K01605) se liší hlavně rozsahem.
Typologicky stejné jako záznam č. K01604.
Na předtitulu s názvem CONFESSIO ... dřevořez jako u č. K01604, nad ním a pod ním citát z bible.
Physical Description:
310 - [II] str. ; 8°
Google books: