Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: K01097
Title caption: Bible (Biblia)
Title: [Bible benátská. V Benátkách 1506.] ...
Title page transcription:
[Bible benátská. V Benátkách 1506.] Bibli    »»
[Bible benátská. V Benátkách 1506.] Biblij Cžeská W Benátkach tissťená. [Ll XIb]: (Venetiis in Edibus Petri Liechtenstein Coloniensis Germani. Anno virginei Partus. M. D. Vi. Die. V. Decembris). [= 5. prosince 1506].   ««
Publisher details: Benátky : Petr Liechtenstein, 1506, 5. prosince
Extent:
[II], aIV, bX-cX, dXVIII, eX-zX, πX, כVIII, ŧVIII, AX-TX, AaX-IiX, KkXII-LlXI, [VI] ll. [= DLXIX] ll. ; 2°
Translator:
Foreword author:
Printer:
Other author:
Editor:
Publisher:
Místo vydání:
Includes:
L. [Ib rub. tit. l.]: (Buoh wiecžný a nesmrtedlný: natož gest Cyerkew swú swatú ohradiľ zákonem...[ř.6]. wzaľi gsú nase tuto práczy Opatrnij mužye: Jan Hlawsa. Waczľaw Sowa. Buryan Lazar. Starého miesta Pražskeeho Miesstiané: swých weľikých nákľaduow przytom neľitowali ...); -- L. [II ]a: (Przedmluwa. ( Zádosti weľikém byl niehaký Pauľin. kniez pocztiwý aby mohl rozumieti pijsmuom swatým ...Y psaľ k swatému Jeronýmowi, po nieyakém bratru Ambrožovi ...Gemužto odpowijedá nato swatý Jeroným tijemto ľistem Wniemž cžynij zmijenku owssech knihách zákona božyeho. A takto gey pocžijná. Bratr Ambrož twé mi dary przynes podal mi spolu y przevtiessené epistoly. [Celostr. dřevořez: 310 x 200 mm]. -- L. a[iii]b: TAto ge giná przemluwa Swatého Jeronýma: kterúž ge psal Desydernyassowi biskupu domáczyemu swému: kterýž ho psanijm twým prosyl. aby patery knijehy moyžyessowy z žydowské rzecžy przeložyl do latijnskee y kterakby se chtiel ktomu mijeti tijemto listem odpowiedá gemu a dije. -- L. a[iiii]a: Tak se skonáwá przedmľuwa na patery knijehy Moyžyessowy swatého Jeronýma Wniježto omlúwá se swatý Jeroným. A przýcžynu kľade procž po przeľoženij seddesáti przekľadacžuow zákona starého: nowé przeľoženie téhož zákona byľo poptrzebije vcžyniti. -- L. a[iiij]b:[Dřevořez: 310 × 200mm]. -- L. b1a:[Dřevořez: 310 × 200mm]. -- L. b1a-TXb: [Starý Zákon]. -- L. yVIIb: Pocžijnagij se Cžtwrtee Kniehy Ezdrássowy. [Předmluva]. zadneemu nebuď to divno. Ze tuto cžtwrtee Knijehy Ezdrássowy mezy ginými zákona božyeho knihami položeny gsu. Cessto prwee podwakrát biblij gest littetami [!] cžeskými tisstiena. A nikdý tam negsú položeny. kronie toliko dwú poslednijch kapitoĽ. -- L. A1a: Przedmluwa na zaltarz. -- L. RVIIb-TXb: Dwoge Knijehy Machabeyskee.
L. Aaia-Ib: Przedmluwa [svatého Jeronýma] na zakon Nowy. -- L. Aaib: [Dřevořez: 200 × 162mm]. -- L. AaIIa: [Dřevořez: 310 × 200mm]. -- L. Aaiia-LlXIb: [Nový Zákon]. -- L. Aaija-Bbvb: Matuss Ewangelista... -- L. Bbvb-Cciiij a: Cžtenije popsané od Swatého Marka. -- L. Cciiija-DdIxa: Pocžijna cžtenie sepsané od Swatého Lukássě: kterémuž przedkláda przedmluvu tuto rzka. -- L. DdIXa-EeXb: Cžtenije krysta pána sepsanee od swateho Jana. -- L. EeXb, Ffvib, Ggiia, Ggviija, GgXa, Hhib, Hhiijb, Hhivb, Hhvb, Hhvija, Hhviija, HhIXa, HhIXa: Pocžijna se episstola swatého pawľa k Rzijmanuom ... Prwnije ...k Koryntuom ...druhá ...k Koryntuom ...k Galatuom ...k Efezským....k Filipenským ...k Koloczenským ...Prwnije ...k Tessaľonycenským ...Druhá k Tessaľonyczenským ...Prwnije k Tymoteowi . . Druhaa Timoteowi ...k Týtowi ...k Fiľemonowi ...k Zyduom. -- L. Hhiiia-b: Epistoľa swatého Pawľa k Laodyczenským. -- L. I iijb - KkVIIIb: Pocžijnagij se skutkowé Aposstolsstij. -- L. KkVIIIb-Lliiija: Kanonyka Swatého Jakuba, ...[I., II.] swateeho Petra, [I., II., III.,]swatého Yana, ...swateeho Yudy. -- L. Lliiija-XIb: Zgewenije Krysta pána Swatému Jánu.
L. LlXIb: Biblij. Genž gest starý a nowý zákon w nowie cžesky w slawneem a znameniteem miestie Benátkách w zemi wľaské Skrze opatrného muže Pana Petra Liechtenstein przijgmijm: z Kolijna na na Raynie:Jakož gest pak teď dole sám se podepsal. obycžegem swým kterýž przy giných knihách swého dieľa zachovává: pilnie tisstiená. Przy kterémžto také tisknutij | a neb dijeľe: zprávcy | a neb Korrektorowee byli gsú. Jan przijgmijm Gindrzyský, z Zatcže. A Tomáss przijgmijm Moľek z Hradcze nad Labem. pilnost swú a weľikú snažnost: pokudž naywijecz rozum gich k tomu wystacziti mohľ: wynaľožyľi gsú. A tu knijeghu zpraviľi: tak: aby prostrannie každý mohľ cžyesti. A cžta rozumieti. Jakož pak ktož cžyesti bude: to w skutku shľedá. Skonáwá se sstiastnie a weseľe. Leeta od Narozenije syna Božyeho. M.° D.° vi.°W Sobotum po Svatee pannie Barborze Mucžedlniczy pro wijeru Krysta pána [= 5. prosince 1506]. Venetiis in Edibus Petri Liechtenstein Coloniensis Germani, Anno virginei Partus. M. D. Vi. Die V. Decembris. [= 5. prosince 1506]. -- L. ia: Pocžijná se registrum na Episstoly a na cžtenije nedielnije takee swátecžnije przes czelý rok. I aby každý ktož cžijsti bude mohl spiessniegie naľeznúti pocžátek y konecz Episstoly také cžtenije. Naydi podlé tohoto registrum kapitoľu: A kdež vkazuge rucžicžka: tugest pocžátek. A kdež gest cžerný krzijžek znamenán: tu se dokonáwá. -- L. [V] a: Pocžijná se Registrum o Swatecžnijch Epissto. [lách] a cztenijch przes czelý rok.
Notes:
Vydavatelé bible benátské měli v Benátkách jako předlohu jistě aspoň jednu z obou českých prvotiskových biblí a písmo tiskárny Severýnov-Kampovy.
Podle obdoby písma Severýn-Kampova v textové bastardě a podle obdoby s biblí Martina z Tišnova v typech sumarií a marginalií bible benátské, zejména pak v podstatné shodě textů z r. 1489 a z r. 1506, dlužno souditi, že obě předchozí bible, Pražská i Kutnohorská, byly podkladem pro bibli benátskou jak po stránce textové, tak i typové. Typy byly nově řezány, odlity a doplněny na základě typů Severýnovy a kutnohorské bastardy, hlavě typy s diakrit. znaménky.
Čím byla tato bible po stránce textové obohacena proti dřívějším dvěma biblím, jest vytčeno v předmluvě: "Ač pak kolivěk biblí jest prvé již českými tištěna literami, ale že v ní v jistých místech byli jsú někteří nedostatkové, ti již tuto jsú napraveni. Také v prvé tisknutých knihách čtvrtých knih Ezdrášových, kteréž se pořídku nalezají, nebylo jest. Ale tuto i ten jest nedostatek naplněn. K tomu také vypravování a rozum v krátkých slovech nad každými knihami jest položen, co ty knihy v sobě obecného rozumu zavírají. Též také nad každú kapitolú jest rozum krátce sebraný celé té kapitoly: o čem a co se v té kapitole pokládá, a to slove latině contynuací. Nad to pak ještě více: srovnání písma svatého jednoho s druhým: jenž latině slovú concordancí, v ní kromě textu připsáno jest."
V předmluvě ke 4. knize Ezdrášově je řečeno, že před tím byla bible "tištěna českými literami podvakrát", což se vztahuje na bibli Pražskou a Kutnohorskou. Je tu vyloženo, proč sem byla tato čtvrtá kniha pojata. "To učiněno jest túto příčinú: Neb tyto knihy nejsú u veliké vážnosti jako jiné. Aniž také mezi knihami židovskými se shledávají: Ale však proto Doktorové Svatí čítali jsú knihy tyto a v známosti měli, neb v svých knihách o nich činívali zmínku: zvláště S. Jeroným a Isydorus a Brýto: A pak za našich časuov učený Pikus Mirandule: jiní také mnozí. A že již obecně v latinských biblí , kteréž tisknú, knihy tyto pokládají se mezi jinými. Protož není neslušné, ale příhodné, aby i v Českých Biblí položeny byly. Nebo v nich ... činí se zmínka znamenitá o Krystu Ježíši synu božím a zvláště o jeho dvojím příští." Předmluva tato byla přetiskována u Severýnek a Melantrišek.
Pořad biblických knih z bible benátské byl převzat do všech násled. českých biblí pod obojí i katolických až do konce XVIII. stol., jež se na benátské zakládaly. Jsou tu, na rozdíl od vydání bratrských biblí, apokryfy pojaty do vlastního textu, bez odlišení knih kanonických v pořadu: Pentateuch, Jozue, Soudců, Čtyři královské, I. a II. Paralipomenon, k níž připojena modlitba Manassesa, krále Judského, Čtveré knihy Ezdrášovy (Čtvrtá sem pojata poprvé), Tobiáš, Judith, Esther, Job, Žaltář, Přísloví, Ecclesiastes [=Kazatel], Písně Šalomounovy, Knihy Moudrosti, Ecclesiasticus [=Sírachovec], Izaiáš, Jeremiáš, Pláč Jeremiášův, Baruch, Ezechiel, Daniel [s přídavky "z Theodoczyonova přeložení" t.j. z překl. St. Z., jejž pořídil v II. stol. círk. spisovatel Theodotión], Dvanáct malých proroků, První a druhá Machabejská [třetí až r. 1549], v N.Z. pak připojena epištola k Laodicenským. Skutkové apoštolští jsou až za epištolou sv. Pavla k Židům. Matouš VI v Otčenáši má: chléb náš nadpodstatný, doxologie není. V rejstříku čeští světci: sv. Zikmund, Vít, Václav, Lidmila.
Topics:
Genre:
Subjects: »»
References:
Jungmann;1849: Jungmann III. 538.
Vašica;2001: Josef Vašica, Bible v české kulturní tradici, s. 139. In: Josef Vašica, Eseje a studie ze starší české literatury, Opava-Šenov u Ostravy, Tilia 2001: "Třebaže vznikla [=bible Benátská], stejně jako oba prvotisky [= bible Pražská a Kutnohorská], z prostředí kališnického, nabyla takové vážnosti i u katolíků, že v 17. století byla omylem pokládána za dílo katolické: přitom zůstala nepovšimnuta jedna dřevořezba, zjednodušený obraz A. Dürera k 6. kapitole Zjevení sv. Jana, se třemi jezdci apokalyptickými, kde se mezi skosenými oběťmi ocitá v tlamě pekelné také papež, podle popisu Julius II."
Kyas;1997: Vladimír Kyas, Česká bible v dějinách národního písemnictví, Praha, Vyšehrad - Křesťanská akademie v Římě 1997, 320 s, 1. vydání. ISBN 80-7021-105-9. Zde konkrétně str. 132-133, zvláště literatura uvedená v poznámce.
Links:
Catalog link: www
Exemplars:
Muzeum Podblanicka (Benešov, Česko) -- sign. D IV-15 (muzeum v Benešově je pobočkou muzea ve Vlašimi)
Staatsbibliothek (Berlín, Německo) -- sign. 4° Bx710
Knihovna Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána (Stará Boleslav, Česko) -- sign. ?
»»
Muzeum Podblanicka (Benešov, Česko) -- sign. D IV-15 (muzeum v Benešově je pobočkou muzea ve Vlašimi)
Staatsbibliothek (Berlín, Německo) -- sign. 4° Bx710
Knihovna Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána (Stará Boleslav, Česko) -- sign. ?
Muzeum (Bozkov u Semil, Česko) -- sign. ? (nejspíš přesunuto do Muzea a Pojizerské galerie v Semilech)
Biblioteka miejska-Stadtbibliothek (Vratislav, Polsko) -- sign. 2 K 58 (dnes nedostupné, válečná ztráta, tato původně samostatná knihovna se po 2. sv. válce stala součástí Univerzitní knihovny ve Vratislavi)
Biblioteka Uniwersytecka (Vratislav, Polsko) -- sign. ?
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. ST3-0030.130,A (neúpl.)
Moravský zemský archiv (Brno, Česko) -- sign. č. 175
Muzeum (Bučovice, Česko) -- sign. c-1 (dnes součást Muzea Vyškovska)
Knihovna biskupského semináře (České Budějovice, Česko) -- sign. ? (deponát v JVK ČB)
Městské muzeum (Nový Bydžov, Česko) -- sign. ?
Městské muzeum (Čáslav, Česko) -- sign. BI.-š
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (Göttingen, Německo) -- sign. ?
Městské muzeum (Horažďovice, Česko) -- sign. BIV.al
Městská knihovna (Chrudim, Česko) -- sign. ? (dnes asi přesunuto do fondu Regionálního muzea v Chrudimi)
Městské muzeum (Jaroměř, Česko) -- sign. ?
Det Kongelige Bibliotek (Kodaň, Dánsko) -- sign. ?
Arcibiskupská zámecká knihovna (Kroměříž, Česko) -- sign. ? (dnes ve správě Arcidiecézního muzea Kroměříž)
Muzeum Kroměřížska (Kroměříž, Česko) -- sign. 1592
Zámecká knihovna (Křivoklát, Česko) -- sign. 50719 - 50722 (dnes ve správě Národního památkového ústavu v Praze)
Biblioteka Rossijskoj Akademii Nauk (Petrohrad, Rusko) -- sign. XXX 2 54
Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko) -- sign. ?
The British Library (Londýn, Anglie) -- sign. C. 18. b. 2.
Regionální muzeum (Vysoké Mýto, Česko) -- sign. ?
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. II 32.058
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. III 32.054
Klášter minoritů (Opava, Česko) -- sign. ? (dnes asi v ZA v Opavě)
Polabské muzeum (Poděbrady, Česko) -- sign. ?
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 A 10 neúpl.
Národní knihovna. Lobkowiczká knihovna (Praha, Česko) -- sign. 13.459
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 25 B 1
Strahovský klášter (Praha, Česko) -- sign. BB IV 5
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy. Knihovna (Praha, Česko) -- sign. 3 T 5 (původně Husova československá bohoslovecká fakulta)
Muzeum a galerie v Prostějově (Prostějov, Česko) -- sign. ?
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka (Rokycany, Česko) -- sign. 2 a 2
Muzeum Vysočiny (Třebíč, Česko) -- sign. ? (původně muzejní spolek)
Universitetsbiblioteket (Uppsala, Švédsko) -- sign. ?
Ústřední knihovna Školského spolku Komenský (Vídeň, Rakousko) -- sign. a III. 33. 257 neúpl.
Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko) -- sign. 20317
Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko) -- sign. 2 D 2 L
Katalog výstavy českobratrských památek 1933 (Žamberk, Česko) -- sign. č. 10
Městské muzeum (Blatná, Česko) -- sign. ? neúpl.
Univerzitná knižnica (Bratislava, Slovensko) -- sign. LB 82
Lyceálna knižnica (Bratislava, Slovensko) -- sign. V.teol.66 neúpl. (dnes ve správě ÚK SAV)
Lyceálna knižnica (Bratislava, Slovensko) -- sign. B.F. 133 (dnes ve správě ÚK SAV)
Knižnica Matice slovenskej (Bratislava, Slovensko) -- sign. B 11824
Knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (Bratislava, Slovensko) -- sign. A 001 L 66
Jaroslav Vobr (Brno, Česko) -- sign. ?
Országos Széchényi Könyvtár (Budapešť, Maďarsko) -- sign. Ant.974 neúpl.
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. Zlatá Koruna Se. Ca 253 neúpl.
Čaplovičova knižnica (Dolný Kubín, Slovensko) -- sign. ? bez tit.l. (dnes součást Oravského múzea P.O. Hviezdoslava)
Muzeum Chodska (Domažlice, Česko) -- sign. 51 neúpl. (část fondu v SVK Plzeň)
Studijní a vědecká knihovna (Hradec Králové, Česko) -- sign. I-400.381 neúpl.
Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko) -- sign. I-1180
České muzeum stříbra (Kutná Hora, Česko) -- sign. 740
Slovenská národná knižnica (Martin, Slovensko) -- sign. IB 13 neúpl. (původně Knižnica Matice slovenskej)
Slovenská národná knižnica (Martin, Slovensko) -- sign. IB 13 D1 neúpl. (původně Knižnica Matice slovenskej)
Regionální muzeum (Mělník, Česko) -- sign. 913
Východočeské muzeum (Pardubice, Česko) -- sign. S a 5
Polabské muzeum (Poděbrady, Česko) -- sign. ? neúpl.
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 S 817
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 S 818 poškoz.
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 S 936 valně neúpl.
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 18 A 4
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 25 A 15 neúpl.
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. Dušek 73
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. Langer IV 4 F 6
Klášter benediktinů (Praha-Břevnov, Česko) -- sign. I γ A 3 (původně pod správou NK v Praze, dnes vráceno)
Strahovský klášter (Praha, Česko) -- sign. DR V 5
Strahovský klášter (Praha, Česko) -- sign. DR V 6 neúpl.
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Knihovna (Praha, Česko) -- sign. III K 8 neúpl. (původně knihovna Komenského evangelické bohoslovecké fakulty)
Knihovna Husova domu (Praha, Česko) -- sign. III T 17 neúpl. (KHD je dnes součástí Sbírky rukopisů a starých tisků Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické v Praze)
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea (Praha, Česko) -- sign. 25.220 B
Bohumil Malotín (Praha, Česko) -- sign. ? (dnes ve Vlastivědném muzeum a galerii v České Lípě)
Klášter benediktinů (Rajhrad, Česko) -- sign. R - A. I. dd. 3 (původně deponát v MZK, dnes součástí Památníku písemnictví na Moravě Muzea Brněnska)
Württembergische Landesbibliothek (Stuttgart, Německo) -- sign. A 236 b
Klášter premonstrátů (Teplá, Česko) -- sign. E 109 neúpl.
Klášter premonstrátů (Teplá, Česko) -- sign. E 109a neúpl.
Regionální muzeum K.A. Polánka (Žatec, Česko) -- sign. ? neúpl.
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. Zlatá Koruna NE 386
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 54 S 986 neúpl.
Zámecká knihovna (Libochovice, Česko) -- sign. ? (dnes ve správě Národního památkového ústavu v Praze)
Knihovna Husova domu (Praha, Česko) -- sign. III T 76 neúpl. (KHD je dnes součástí Sbírky rukopisů a starých tisků Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické v Praze)
Vilniaus universiteto biblioteka (Vilnius, Litva) -- sign. II 5002
««
Permanent link: