Source: Knihopis českých a slovenských tisků
Číslo knihopisu: INC013
Title caption: Bible (Biblia)
Title: Bible pražská. (Biblia, boh.).
Publisher details: V Starém Městě pražském : nákladem Jana Pytlíka, Severýna kramáře, Jana Bílého od čápů a Matěje od bílého lva : [Tiskař Pražské bible], 1488, srpen
Extent:
610 listů, a10 - g10 h8 i10 - z10 A10 B8 C10 - Z10 AA10 BB10 CC8 aa10 - ll10 mm8 8 ; 2°
Printer:
Publisher:
Místo vydání:
Includes:
f. 1: nepotištěné -- f. 2a (sign. a ii) nadpis: Pocžinase przedmluwa // -- sl. alfa ř. 1: [červeně] Zadosti welikee byl nieyaky Paulin~ // kniez pocztiwy~ aby mohl rozumieti // Pismom swatym~ a od tohoto se swie//ta od trhnuti Y psal kswatemu Jerony/ mowi~ po nieyakem bratru Ambožo//wi~ ... // ... -- ř. 14: ... A // takto gey pocžina~ [černě] Capitola ~I~ // [9]RATR Am//brož~ twe mi da-//ry přinesw podal // mi spolu y prze v//tiessene Episstoli // ... -- f. 5b alfa (sign. a v) ř. 44: ... ~žeby miel vmrzi- // ieti~ // -- f. 5b beta ř. 1: (t3) Ato ge gina przedmluwa swa//teho Jeronyma kteruž ge [!] psal // desideryassowi biskupu~ ... // ... kteryž ho psanim swym // prosyl~ aby patery knihy Moyžiesso-//wy~ z židowske rzecži przeložil do latin//ske~ y kterak by se chtiel ktomu mieti~ // tiemto listem odpowieda gemu a die ~ // [6]Esideryasse sweho~ przi//yal sem psanie ~ ... // ... -- f. 6b alfa (sign. [a 6]) ř. 4: ... w latinsku ge rzecž prze-//ložiti~ // Tak se skonawa przedmluwa na pa//tery knihy Moyžiessowy Swateho Je//ronyma~ ... // -- ř. 16: ... vžytek przelo-//zenie tohoto wyprawuge a oznamuge~ // [mezera 23 ř.] -- ř. 18: Pocžinagi se Prwnie knihy Moy-//žiessowy~ Capitola ~I~ // -- f. 6b beta ř. 1: [9] A pocžatku stwo//rzil buoh nebe ... // ... -- f. 11a alfa (sign. b) ř. 1: yazyk gich~ atby žadny neporozumiel // -- f. 484b beta (sign. [CC 8]) ř. 42: ... A protož tato rzecž bud' // skonana~ amen~ // Skonawagise Knihy Machabeyske~ //
f. 485a (sign. aa nadpis): Przedmluwa // -- sl. alfa ř. 1: Przedmluwa Swateho Je//ronyma Na Zakon Nowy // [m3]Nozy že su byli kterziž čtenie spi//sowali ... // ... -- f. 485b beta ř. 8: nežli žiwym krzestianuom // Pocžyna se cžtenie Sepsane od~ Swa-//teho Mathusse Ewangelisty Pana na//sseho Gežisse krysta // Capitola~I // [9]Niha narozeneho // gežisse krysta sy-//na dawidowa ... // ...
f. 602b beta (sign. [mm 8]) ř. 27: ... Milost pana nasseho Geži//sse Krysta sewssemi wami~ AMEN // Praczy teto a diela~ knih tiechto zakona // božie[h]o konecz včinien g[es]t sstiastnie ~w sla // wnem Miestie Starem Pražskem~ kte//ružto praczy~ slowutni mužie a miesstia//nee Pan Jan pytlik~ a pan Seweryn // kramař to[h]o leta konsselee= a pan Jan od // čapuow~ a pan Matieg od biele[h]o lwa~ p[ro]//hledagicze naprzed keczti a k chwale bo-//žie~ a k dobře[m]v a počestnemu koruny sla//wne zemie cžeske~ a ku prospiechu wier//nych Cžechow y Morawanow~ snaž-//nie przed se wzemsse~ przi nie Naklady // znamenite cžinili su= a mužuow vcženych // Mistrnow [!] Pražskych= a ginych w za-//konie božie[m] rozumnych~ wto[m] vžiwagice // pomoczy przy wykladech slussnych a p[ra]//wych~ tak až k koncy tuž p[ra]cy prziwedli // A to leta božie[h]o tisyczie[h]o cžtyrzste[h]o osmde//sateho osmeho Miesyecze Srpna~ //
f. 603a alfa (sign. [] 1) ř. 1: [červeně] Pocžina se Registru[m] to g[es]t prawidlo na // Episstoly a na Cžtenie~ kterež se cžtu w // Kostelech przes rok~ ... // ... -- f. 609a alfa (sign. [ 7]) ř. 36: ... Wyssed ge//žiss pochaziesse Jerycho [červeně] Konecz [černě] czož // biesse zahynulo~ // [červeně] Pocžina se Registrum a neb prawidlo // o Swatečnich Episstolach a Cžtenich // przes czely rok~ // ... -- f. 610a beta (sign. [ 8]) ř. 46: Podobno g[es]t kralowstwi nebeske desieti // panna[m] [červeně] konecz [černě] newiete dne ani hodiny~ // -- f. 610b: nepotištěné.
Notes:
Typ 1 : 105G, text sázen ve 2 sloupcích, 44, 46-48 ř., živá záhlaví (=nadpisy stran), minuskulní reprezentanty (někde vynechané), vynechané místo pro iniciály zpravidla ve výši 3 ř., na dolním okraji listů 2 ř., v textu i 4-9 ř., antikvové římské číslice, rejstřík, tištěno černě a červeně.
Jiří Ribay upozornil v dopise z 26. ledna 1789 Josefa Dobrovského na to, že v Pražské bibli je "die letzte Seite der Lage f [recte F] zum zweytenmal auf der ersten Seite des Bogens G abgedruckt". Dobrovský v odpovědi ze 4. února Ribaye pochválil, ale poznámka zcela zapadla. Juxtapozice obou stran otiskla E. Urbánková (Soupis, č. 13, str. 46-48).
Topics:
Genre:
References:
Hanka;1853: Hanka, V. Bibliografie prvotiskův českých od 1468 až do 1526 léta. Praha, 1853, č. 28.
Jungmann;1849: Jungmann, J. Historie literatury české. 2. vyd. Praha, 1849, III. 536.
Hain;1826-1838: Hain, L. Repertorium bibliographicum ... Stuttgart, 1826-1838, č. 3161.
Copinger;1895-1902: Copinger, W.A. Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum ... London, 1895-1902, č. 3161.
Tobolka;1910: Tobolka, Z.V. Český slovník bibliografický. Praha, 1910, s. 40-45.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke;1925-: GW 4323
Knihopis;1925-1967: Knihopis. Díl I., Prvotisky. Praha, 1925, č. 2.
Goff;1964: Goff, F.R. Incunabula in American Libraries. A third Census of fifteenth-century books recorded in North American Collections. New York, 1964, B-620.
Bošnjak;1968: Bošnjak, M. A Study of Slavic Incunabula. Zagreb, 1968, s. 150-151, č. 8.
Urbánková;1986: Urbánková, E. Soupis prvotisků českého původu. Praha, 1986, č. 13.
Knihopis-Dodatky;1994-2010: Knihopis-Dodatky. Díl I., Prvotisky. Praha, 1994, č. IX.
Incunabula Short-Title Catalogue;1980-: ISTC ib00620000
Patera;1894: Patera, A. Biblioteka Musea království Českého. II. Prvotisky české z l. 1468-1526. Věstník České akademie věd a umění III, 1894, s. 205, č. 11.
Šimáková-Vrchotka;2001: Šimáková, J.-Vrchotka, J. Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven ... Praha, 2001, č. 404-416.
Vrchotka;1978: Vrchotka, J. a kol. Knihovna Bohuslava Duška. Sborník Národního muzea v Praze, řada C, sv. XXIII (1978), s. 17.
Zahradník;1902: Zahradník, I. Prvotisky knihovny Strahovské. Věstník České akademie císaře Františka Josefa XI (1902), s. 7, 28.
Balcar;1960: Balcar, D. Soupis prvotisků františkánské knihovny v Praze. Praha, 1960, č. 23.
Lánský;1958: Lánský, L. Soupis prvotisků v knihovně Krajského vlastivědného muzea ... v Hradci Králové. Hradec Králové, 1958, č. 7-10a.
Riedl;1974: Riedl, M. Katalog prvotisků jihočeských knihoven. Praha, 1974, č. 199-204a.
Klausnerová;1990: Klausnerová, E. Prvotisky Státní vědecké knihovny v Plzni. Plzeň, 1990, č. 79.
Dokoupil;1970: Dokoupil, V. Soupis prvotisků z fondů Universitní knihovny v Brně. Praha, 1970, č. 247-250.
Louda;1956: Louda, J. Soupis prvotisků Universitní knihovny v Olomouci a její pobočky v Kroměříži. Praha, 1956, č. 385-386.
Šimáková;1988-1990: Šimáková a kol. Katalog prvotisků zámeckých a hradních knihoven. Sborník Národního muzea v Praze, řada C, 1988-1990, sv. 33-35, č. 174-175.
Bittner;1965: Bittner, E. Dva vzácné prvotisky v knihovně musea ve Valašském Meziříčí. Časopis Slezského muzea, série B, 14 (1965), s. 174-175.
Sajó-Soltész;1970: Sajó, G.-Soltész, E. Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. Budapestini, 1970, č. 678.
Kotvan;1979: Kotvan, I. Inkunábuly na Slovensku. Martin, 1979, č. 265.
Pellechet;1897-1909: Pellechet, M. Catalogue général des incunables des Bibliothèques publiques de France. Paris. 1897-1909, č. 2367.
Catalogue;1981-2014: Catalogue des incunables Bibliothèque Nationale de France (CIBN). Paris, 1981-2014, č. B-455.
Guarnaschelli-Valenziani;1943-1981: Guarnaschelli, T.M.-Valenziani, E. Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia. Roma, 1943-1981, č. 1695.
Catalogue of books printed in the XVth century now in the British Museum;1908-2007: BMC. Part III. (1913). London, 1908-2007, s. 808.
Catalogue;2005: A catalogue of books printed in the fifteenth century now in the Bodleian Library. Oxford, 2005, č. B-340.
Undorf;2012: Undorf, W. Catalogue of books printed in the 15th century in Swedish collections. Wiesbaden, 2012, č. 696.
Feigelmanas;1975: Feigelmanas, N. Lietuvos inkunabulai. Vilnius, 1975, č? 93.
Inventar;1977: Inventar inkunabulov Bibl. V. I. Lenina. Moskva, 1977, č. 25.
Voit;2015: Voit, P. Katalog prvotisků Strahovské knihovny ... Praha, 2015, B-099.
Links:
Catalog link: www
Exemplars:
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 41 B 19 (dříve pražská Lobkowiczká knihovna)
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 41 B 22
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 41 D 29 (dříve 54 A 15)
»»
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 41 B 19 (dříve pražská Lobkowiczká knihovna)
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 41 B 22
Národní knihovna (Praha, Česko) -- sign. 41 D 29 (dříve 54 A 15)
Klášter premonstrátů (Teplá, Česko) -- sign. D 1 (dnes v NK ČR)
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. 25 A 1 (9 ex., z toho 2 značně neúplné)
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko) -- sign. Dušek 34 neúpl.
Památník národního písemnictví (Praha, Česko) -- sign. S LV c 7
Knihovna Akademie věd ČR (Praha, Česko) -- sign. 2 TC 1
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea (Praha, Česko) -- sign. ?
Strahovský klášter (Praha, Česko) -- sign. DO IV 3 neúpl.
Strahovský klášter (Praha, Česko) -- sign. DO IV 4
Strahovský klášter (Praha, Česko) -- sign. DO IV 26 neúpl.
Strahovský klášter (Praha, Česko) -- sign. DR VII 26 (torzo)
Klášter františkánů (Praha, Česko) -- sign. Ag 6
Knihovna Husova domu (Praha, Česko) -- sign. III T 20 neúpl. (KHD je dnes součástí Sbírky rukopisů a starých tisků Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické v Praze)
Knihovna Husova domu (Praha, Česko) -- sign. III T 88 neúpl. (KHD je dnes součástí Sbírky rukopisů a starých tisků Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické v Praze)
Knihovna Husova domu (Praha, Česko) -- sign. zl. 1 (fragment, KHD je dnes součástí Sbírky rukopisů a starých tisků Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické v Praze)
Městská knihovna (Praha, Česko) -- sign. H 417 neúpl.
Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko) -- sign. I-1009 neúpl.
Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko) -- sign. 1009a neúpl.
Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko) -- sign. 1009b neúpl.
Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko) -- sign. I-9661 neúpl.
Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko) -- sign. 9661a neúpl.
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. 2 VB I 112 neúpl. (dříve Klášter Cisterciáků ve Vyšším Brodě)
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. 2 VB I 113 neúpl. (dříve Klášter Cisterciáků ve Vyšším Brodě)
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. 2 SE 13 neúpl. (dříve Biskupský seminář v Českých Budějovicích)
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. 2103 neúpl. (dříve Jihočeské muzeum)
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. 2104 neúpl. (dříve Jihočeské muzeum)
Jihočeská vědecká knihovna (České Budějovice, Česko) -- sign. Tl 116 neúpl. (dříve Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci)
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Plzeň, Česko) -- sign. TV 5 A 14 neúpl.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Plzeň, Česko) -- sign. TV 3 B 214 neúpl.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Plzeň, Česko) -- sign. 20 A 1993 (torzo)
Západočeské muzeum (Plzeň, Česko) -- sign. 510 F 4 (zlomek: f. [bb 5])
Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko) -- sign. B II. F 3.
Státní okresní archiv (Tábor, Česko) -- sign. ?
Zámecká knihovna (Křivoklát, Česko) -- sign. 22 d 22 - 51507 (dnes ve správě Národního památkového ústavu v Praze)
Městské muzeum (Jaroměř, Česko) -- sign. ?
Regionální muzeum (Mělník, Česko) -- sign. ?
Muzeum Mladoboleslavska (Mladá Boleslav, Česko) -- sign. ?
Muzeum Nové Strašecí (Nové Strašecí, Česko) -- sign. St 33-34 neúpl. (2. ex., muzeum je dnes pobočkou Muzea T.G.M. v Rakovníku)
Městské muzeum (Čáslav, Česko) -- sign. ?
Vlastivědné muzeum a galerie (Česká Lípa, Česko) -- sign. St-274 (dříve B. Malotín)
Rudolf Hlava (Semily, Česko) -- sign. ?
J. Neudörfel (Chotěboř, Česko) -- sign. ?
Moravská zemská knihovna (Brno, Česko) -- sign. PT3-0087.684 (neúpl.)
Klášter augustiniánů Staré Brno (Brno, Česko) -- sign. AP-41 (neúpl.)
Klášter minoritů (Brno, Česko) -- sign. MnP-0000.015 (neúpl.)
Klášter minoritů (Brno, Česko) -- sign. MnP-0000.020 (neúpl.)
Moravský zemský archiv (Brno, Česko) -- sign. G 21 St III/244
Vědecká knihovna (Olomouc, Česko) -- sign. II 32.072
Městské muzeum (Kopidlno, Česko) -- sign. AN 55, fond MA (dnes asi deponát v RMaG v Jičíně)
Arcibiskupská zámecká knihovna (Kroměříž, Česko) -- sign. 21426-1 neúpl.
Arcibiskupská zámecká knihovna (Kroměříž, Česko) -- sign. 21398 neúpl.
Muzeum Kroměřížska (Kroměříž, Česko) -- sign. ?
Slovácké muzeum (Uherské Hradiště, Česko) -- sign. H 1098
Muzeum regionu Valašsko (Valašské Meziříčí, Česko) -- sign. L 5 neúpl. (dříve F 36)
Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko) -- sign. Ink 13 C 5
Biblioteka miejska-Stadtbibliothek (Vratislav, Polsko) -- sign. ? (tato původně samostatná knihovna se po 2. sv. válce stala součástí Univerzitní knihovny ve Vratislavi, ex. uvádí Knihopis z r. 1925, Szandorowska, E.-Bohonos, M. Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Wratislaviae, 1970-1993 tento exemplář neuvádějí)
Országos Széchényi Könyvtár (Budapešť, Maďarsko) -- sign. 129
Egyetemi Könyvtár (Budapešť, Maďarsko) -- sign. Inc970
Egyetemi Könyvtár (Budapešť, Maďarsko) -- sign. Inc1027
Egyetemi Könyvtár (Budapešť, Maďarsko) -- sign. Inc1028
Föszékesegyházi Könyvtár (Ostřihom, Maďarsko) -- sign. Inc. XV. I. 106
Egyházmegyei Könyvtár (Szombathely, Maďarsko) -- sign. Hz 1309 (dříve Herzan 1309/ v (CIH 678))
Univerzitná knižnica (Bratislava, Slovensko) -- sign. Inc. 383
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied (Bratislava, Slovensko) -- sign. Lyc. kniž. V. teol. 84
Slovenská národná knižnica (Martin, Slovensko) -- sign. Inc. B 51 (původně Knižnica Matice slovenskej)
Slovenská národná knižnica (Martin, Slovensko) -- sign. Inc. B 52 (původně Knižnica Matice slovenskej)
Slovenská národná knižnica (Martin, Slovensko) -- sign. Inc. B 53 neúpl. (původně Knižnica Matice slovenskej)
Slovenská národná knižnica (Martin, Slovensko) -- sign. Inc B 131 (ex. původně z knihovny františkánského kláštera ve Skalici)
Bayerische Staatsbibliothek (Mnichov, Německo) -- sign. 2 Inc.c.a. 2017 m-1
Bayerische Staatsbibliothek (Mnichov, Německo) -- sign. 2 Inc.c.a. 2017 m-2
Württembergische Landesbibliothek (Stuttgart, Německo) -- sign. ? (zřejmě omyl, pod sign. 44/50127 je zde uložený pouze mikrofiche)
Prinzliche Sekundogenitur Bibliothek (Drážďany, Německo) -- sign. ? (uvádí Knihopis z r. 1925)
Stadt- und Regionalbibliothek (Erfurt, Německo) -- sign. ? (uvádí Knihopis-Dodatky z r. 1994)
Universitätsbibliothek (Marburg, Německo) -- sign. ? (uvádí ISTC)
Bibliothèque nationale de France (Paříž, Francie) -- sign. A 466 (expos. 180)
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Florencie, Itálie) -- sign. Magl. H.4.7 neúpl. (chybí ff. a 1-2)
The British Library (Londýn, Anglie) -- sign. IB 51405 neúpl.
Bodleian Library (Oxford, Anglie) -- sign. ?
Domkyrkobibliotek (Strängnäs, Švédsko) -- sign. A 10 fol
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (Vilnius, Litva) -- sign. I-33
Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka. Muzej knigy (Moskva, Rusko) -- sign. Inc.4.318
Rossijskaja nacional'naja biblioteka (Petrohrad, Rusko) -- sign. 577 (dle sdělení dr. Hejnice ff. bb 5, ff 5)
Odeska nacionalna naukova biblioteka (Oděsa, Ukrajina) -- sign. ?
Indiana University (Bloomington, Indiana) -- sign. ?
Harvard Library (Cambridge, Massachusetts) -- sign. ?
New York Public Library (New York City, New York) -- sign. ?
Pierpont Morgan Library (New York City, New York) -- sign. ?
J. P. Barták (Savannah, Georgia) -- sign. ?
Huntington Library (San Marino, Kalifornie) -- sign. ?
Podlipanské muzeum (Český Brod, Česko) -- sign. ? neúpl.
««
Permanent link: